Onze School

Onze School

MAST, school voor Maatschappij en welzijn en STEM, is een dynamische school met twee vestigingen. We bieden kwaliteitsvol onderwijs met extra ondersteuning waar nodig en meer uitdaging waar het kan. We zorgen voor een vlotte overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs en gaan op zoek naar de talenten en interesses van elke leerling.

MAST Sint-Michiels

MAST Sint-Andries

Missie

MAST is een dynamische school met een hart voor leerlingen. In onze school, ‘op mensenmaat’, wordt iedereen gezien. Ons pedagogisch denken en handelen vertrekt vanuit het geloof in de groeikansen van leerlingen en is erop gericht hun totale ontwikkeling positief te stimuleren. TALENT in ZICHT.

Visie

De leerling staat centraal. We bieden onze leerlingen kwaliteitsvol onderwijs en begeleiding met aandacht voor hun cognitieve vaardigheden en voor hun fysiek, psychisch en sociaal welbevinden. Leerlingen verwerven kennis, vaardigheden en attitudes om die kennis te verankeren, te verwerken en toe te passen. We reiken hen een stevige theoretische vorming aan met toetsing aan de praktijk.

Brede algemene vorming

Brede algemene vorming

We hechten belang aan een brede, algemene vorming van de leerling, en dit niet alleen op cognitief vlak. Tijdens de lessen en via buitenschoolse activiteiten willen we gezonde ontspanning, sociale ingesteldheid en culturele interesses stimuleren. We engageren ons voor een gezonde en nette omgeving met aandacht voor milieu en klimaat. Elke leerling is uniek en onderscheidt zich van de ander door zijn specifieke talenten. Leerlingen krijgen de kans op eigen tempo hun talenten te ontdekken en worden uitgedaagd hun kerntalenten te versterken. Fouten maken is een essentieel onderdeel van leren en opgroeien. We geven gerichte en positieve feedback. Als team laten we hen succeservaringen beleven. Deze leerlinggerichte aanpak steunt op ons geloof in hun mogelijkheden en groeikansen.

Diversiteit

Diversiteit

In onze katholieke dialoogschool is iedereen welkom. 

We hebben aandacht voor de diversiteit van onze leerlingen, op elk vlak. Iedere leerling is uniek. Respect voor het anders-zijn van anderen staat centraal in onze werking. We leren de leerlingen respectvol en met zorg omgaan met elkaar, met alle mensen op school en met iedereen die zij ontmoeten. Het verwerven van voldoende taal en nuances om te studeren maar ook om je respectvol te kunnen uitdrukken stimuleren we doorheen alle lessen en gesprekken. 

We leren onze leerlingen zelfstandig worden en verantwoordelijkheid opnemen. We werken met hen naar een steeds grotere autonomie op maat. We moedigen zelfreflectie aan als leermoment. Van de leerlingen verwachten we inzet en engagement, voor de studie én voor het samenleven op school.

Objectieve leerlingen oriëntering

Objectieve leerlingen oriëntering

We helpen leerlingen bij het maken van de juiste studiekeuze, tijdens en na het secundair onderwijs. Deze oriëntering is gebaseerd op de talenten van de leerlingen, de interesses en resultaten, kortom op het totaalbeeld dat wij van hen en zij van zichzelf krijgen. Onze doorstroomrichtingen vormen een solide basis voor verdere studies in het hoger onderwijs. In de richtingen met arbeidsmarktfinaliteit bereiden we de leerlingen samen met de stageplaatsen vooral goed voor om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. De richtingen met dubbele finaliteit combineren beide doelen.

Zorg

Basiszorg voor alle leerlingen

Basiszorg voor alle leerlingen

De leerlingenbegeleiding in al haar facetten (studie- en leerprocesbegeleiding, studieloopbaanbegeleiding, het psychisch en sociaal functioneren en de preventieve gezondheidszorg) behoort tot de opdracht van elk lid van het schoolteam (leerkrachten, opvoeders, leerlingenbegeleiders, beleidsmedewerkers en directie).

Verhoogde zorg

Verhoogde zorg

Naast onze brede basiszorg, die alle leerlingen ten goede komt, bieden we aan de leerlingen met specifieke onderwijsnoden ook verhoogde zorg aan. We stemmen deze af op de individuele onderwijsnoden en werken handelingsgericht in een zorgcontinuüm.

Samen met de leerling, de ouders en de externe partners zoeken we naar de passende ondersteuning om de ontwikkeling en de talenten van deze leerlingen te ontplooien. We communiceren open en eerlijk met leerlingen en ouders als belangrijke actoren. We doen dit systematisch en op een authentieke, transparante, oplossingsgerichte en laagdrempelige wijze.

Teamwerk

Leerlingen - Ouders - Schoolteam - Externe partners

Leerlingen - Ouders - Schoolteam - Externe partners

Elk personeelslid is een rolmodel voor de leerlingen. Hij of zij toont toewijding en heeft een actieve signaalfunctie. We benutten de kracht van het constructief samenwerken in team, in horizontale en verticale lijn en ook over de verschillende disciplines heen. We gaan in overleg met externe partners. We blijven kritisch tegenover onszelf in ons didactisch handelen. Het is de missie van ons team om met onze leerlingen op stap te gaan, hen te begeleiden en hen in vele facetten te laten ontplooien. We zijn ervan overtuigd dat we die missie en visie alleen kunnen bereiken in een klimaat van goede verstandhouding en samenwerking met de leerlingen, de ouders en de externe partners van de school (CLB, pedagogische begeleidingsdienst, ondersteuners en andere begeleiders). De directie draagt deze visie en missie uit, inspireert en stimuleert het schoolteam om deze visie systematisch toe te passen in de schoolpraktijk en zich hierin te professionaliseren.

Ons onderwijs in MAST is gebaseerd op drie pijlers:

leren - organisatie - welbevinden

Leren

Leren

Van in de klas wordt het leren-leren opgestart en individueel bijgestuurd waar nodig via de leerlingenbegeleiding. Het schoolteam begeleidt en oriënteert iedere leerling volgens zijn mogelijkheden en talenten. Deze begeleiding start van bij de inschrijving en loopt tot het geven van een gemotiveerd advies voor verdere studies of het opstarten van een loopbaan.

Organisatie

Organisatie

De school zet in op een actief gezondheidsbeleid. Dit komt zowel aan bod in de lessen en wordt gezien in de school door bijvoorbeeld gezonde dranken en beweging als fietsende school. De school werkt ook mee aan de opvolging door het CLB tijdens het leerlingenconsult en vaccinaties.

Welbevinden

Welbevinden

Als school zetten we in op het welbevinden en optimaal functioneren van leerlingen door te voorzien in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding. Deze zorg dragen we als team met de coaches en klassenleraars als eerste aanspreekpunt en het zorgteam met de leerlingbegeleider, directie en het CLB. Als team zetten we ons op meerdere domeinen in. We vinden het belangrijk dat iedere leerling zich goed voelt op school. We bewaken dit door het creëren van een veilig klasklimaat, aangepaste middagactiviteiten, inzetten op sociale vaardigheden en herstelgericht werken bij conflicten,… Soms is verdere individuele hulp toch nodig en wordt dit geboden door de leerlingbegeleider.

Directie

Leerlingen
begeleiding

Beleid

Ondersteunend
personeel

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries